நீ....

நகலாய் எதிரில் வந்து
உரக்கப் பேசுகிறாய்
அசலும் அச்சமுறும்
அடுக்கடுக்கான கேள்விகளுக்கு
பதில்களுடனே
எதிர் கேள்விகளும் இருக்கத்தான்
செய்கின்றனவாயினும்
எழுப்புவதில்லை.
கேள்விகள்
மேலும் மேலும்
கேள்விகளாகும் அச்சத்தில்.

Comments

Popular posts from this blog

குப்பை பற்றி ஒரு கவிதை

அசரிரீ சொன்ன பொய்

மரத்தின் நிழல்’