ஊழல்

ஆட்சி மாறியதும்
முந்தைய ஆட்சியில் ஊழல் என்று
விசாரணைக் கமிஷன்
அமைத்தார்கள்.
மீண்டும்
ஆட்சி மாறியதும்
விசாரணைக்கமிஷன்
அமைத்ததிலேயே
ஊழல் என்கிறார்கள்.

Comments

Popular posts from this blog

குப்பை பற்றி ஒரு கவிதை

அசரிரீ சொன்ன பொய்

மரத்தின் நிழல்’